Ceník

Evidence LSoft

modul evidence filmů

Evidence LSoft - modul evidence filmů

 

Evidence LSoft 4.x, verze  rental 3 490,- Kč

 

 

 

 

modul evidence knih

Evidence LSoft - modul evidence knih

 

Evidence LSoft 4.x, verze  rental 3 990,- Kč

 

 

 

 

Způsob dodání: elektronicky

Verze freeware
Pro domácí použití.

Verze RENTAL
Pro komerční využití programu: firmy, organizace, instituce.

SLEVA
20%
pro školy a neziskové organizace

Objednávka programů

LICENČNÍ SMLOUVA

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Tato licenční smlouva je uzavírána mezi autorem programu Martin Lutonský, IČ:  675 82 117, Údolní 14, PSČ 602 00, (dále jen „autor programu“), jako producentem počítačového programu Evidence LSoft (dále jen „Program“) a Vámi – fyzickou či právnickou osobou, jako legálním vlastníkem počítače, na němž je Programu nainstalován (dále jen „Uživatel“). Instalací Programu souhlasíte se všemi jejími podmínkami a jste touto smlouvou vázán(a). Pokud s níže uvedenými podmínkami nesouhlasíte, ukončete instalační program a kontaktujte autora programu. Program nesmíte bez udělení souhlasu s touto licenční smlouvou nainstalovat ani jinak užívat. Program není volně šiřitelný software.

2. POSKYTNUTÍ LICENCE PROGRAMU. V souladu s podmínkami této smlouvy autor programu udílí Uživateli nepřevoditelné právo na užití Programu na jednom počítači. V případě užití Programu fyzickou osobou (Program určený pro domácí použití) může uživatel Program instalovat na více počítačích ve své domácnosti. Zkušební verze Programu může být volně šířena. V případě šíření zkušební verze prostřednictvím datových médií oznamte tuto skutečnost autorovi programu. Autor programu bude požadovat zaslání kopie tohoto datového média. (V případě šíření Programu jako příloha časopisu a pod.)

Uživatel není oprávněn:
– Program jakýmkoliv způsobem zveřejnit, sdílet, činit předmětem výpůjčky, převádět, činit předmětem zástavního či jiného věcného práva, pronajímat, udělovat podlicence či jinak umožnit jeho užití třetí osobou
– Program či jeho jednotlivé části modifikovat, zpracovávat či jakkoliv měnit, provádět jeho zpětnou analýzu
– zahrnovat Program či jeho části jakýmkoliv způsobem do vlastních produktů či produktů třetích osob
– převádět získanou licenci na třetí osobu bez předchozího souhlasu autora programu

Zkušební verze Programu je poskytována bezplatně. Zkušební verze Programu může obsahovat nejvýše 100 záznamů v databázi. Užívání Programu bez získání příslušné licence po překročení limitu zkušební verze je v rozporu se zákonem a s ustanoveními této licenční smlouvy. Opakovaná instalace zkušební verze Programu není dovolena.

3. MULTILICENČNÍ UŽITÍ. Program je Uživatel oprávněn na základě této licenční smlouvy užívat na více než jednom počítači pouze v případě nákupu více licencí, nebo v rámci ujednání POSKYTNUTÍ LICENCE PROGRAMU, ktreré je součástí této licenční smlouvy

4. UKONČENÍ PLATNOSTI SMLOUVY. Smlouva zaniká v případě porušení jakéhokoliv bodu této smlouvy ze strany Uživatele. Po zániku smlouvy je Uživatel povinen zničit aktivační údaje a dále jakýmkoliv způsobem neužívat Program.

5. AKTUALIZACE. Uživatel Programu, který jej užívá v souladu s touto smlouvou, má nárok na získání průběžných bezplatných aktualizací Programu (tzv. update), a to za předpokladu, že autor programu příslušnou aktualizaci Programu zcela dokončil a zároveň se ji rozhodl zveřejnit uvedením na trh. Uživateli může vzniknout nárok na získání vyšších verzí programu (tzv. Upgrade) se slevou, a to dle aktuální nabídky autora programu.

6. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUKY. Autor programu nepřebírá žádnou záruku za škody způsobené použitím Programu na počítači Uživatele, ani za jakékoliv jiné škody nepřímo spojené s užitím tohoto Programu. AUTOR PROGRAMU NEMÁ POVINNOST NAHRADIT UŽIVATELI NEBO TŘETÍ OSOBĚ JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, VEDLEJŠÍ, SANKČNÍ ANI ZVLÁŠTNÍ ŠKODY (ZEJMÉNA UŠLÝ ZISK NEBO VÝNOS, ODŠKODNĚNÍ ZA ZTRÁTU SOUKROMÍ, ZTRÁTU UŽITKU Z JAKÉHOKOLI POČÍTAČE NEBO SOFTWARU VČETNĚ TOHOTO PROGRAMU, PŘERUŠENÍ PROVOZU, ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ ČI JINOU PENĚŽITOU ZTRÁTU) VZNIKLÉ V SOUVISLOTI S TOUTO SMLOUVOU NEBO SOFTWAREM, JEHOŽ UŽÍVÁNÍ JE NA JEJÍM ZÁKLADĚ POSKYTOVÁNO, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE UŽIVATEL BYL AUTOREM PROGRAMU NA MOŽNOST VZNIKU TĚCHTO ŠKOD UPOZORNĚN, PŘIČEMŽ NEBUDE BRÁN ZŘETEL NA PŘÍČINU ŠKODY ČI TEORII ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU DLE PŘEDCHOZÍ VĚTY SE UPLATNÍ V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY. ODPOVĚDNOST AUTORA PROGRAMU ZA ŠKODU SOUVISEJÍCÍ S PROGRAMEM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU UŽIVATEL ZA PROGRAM SKUTEČNĚ ZAPLATIL, NEBO ČÁSTKU ODPOVÍDAJÍCÍ DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENĚ PROGRAMU DLE CENÍKU AUTORA PROGRAMU KE DNI ZÍSKÁNÍ PROGRAMU PODLE TOHO, KTERÁ Z TĚCHTO ČÁSTEK BUDE NIŽŠÍ. VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ PLATÍ, I KDYŽ Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEDOJDE K NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉHOKOLI OMEZENÉHO NÁROKU.

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Pro účely registrace Uživatele uděluje Uživatel autorovi programu souhlas k shromažďování a zpracování osobních údajů.

8. COPYRIGHT. Všechna osobnostní i majetková práva k Programu i všem jeho částem náleží autorovi programu. Program je chráněn autorským zákonem platným na území České republiky a v dalších státech podle platných mezinárodních dohod upravujících práva duševního vlastnictví.